| EN

   Γενική Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών

 • Η δομή των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα

  Οι σπουδές διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Από τα δέκα Εξάμηνα το 1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο είναι τα Χειμερινά Εξάμηνα και το 2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο είναι τα Εαρινά Εξαμηνα. Τα 9 εξάμηνα διατίθενται για μαθήματα, σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα και το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής μελέτης. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Για τα περισσότερα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο προβλέπονται συνήθως τρεις ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και δύο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων την εβδομάδα, χωρίς ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας να υπερβαίνει συνήθως τις 32 εβδομαδιαίως. Ο αριθμός των μαθημάτων που επιτρέπεται να παρακολουθεί ένας φοιτητής ανά εξάμηνο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθημάτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένο κατά 3.
  Η αλληλουχία των μαθημάτων, μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρθηκαν, προϋποθέτει την κανονική συμμετοχή του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου του μέσα σε πέντε χρόνια από την εισαγωγή του στο Γ.Π.Α. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τα πρότυπα προγράμματα σπουδών και δείχνουν το σύνολο των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του φοιτητή. Δεν είναι όμως δεσμευτικά και ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει ο ίδιος ένα μέρος των μαθημάτων που θα παρακολουθεί κατά Εξάμηνο, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια των σπουδών του.
  Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και δεν επιτρέπονται απουσίες σε περισσότερες από το 1/5 των προβλεπόμενων ασκήσεων ή φροντιστηρίων. Η εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο είναι υποχρεωτική. Η εγγραφή γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η περίοδος εγγραφής για τα Χειμερινά Εξάμηνα είναι συνήθως μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου και για τα Εαρινά μεταξύ 10-25 Ιανουαρίου. Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής των εξαμήνων. Η δήλωση γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στα Εξάμηνα.
  Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έναν αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της βιοτεχνολογίας και που παρέχουν στους φοιτητές υψηλού επιπέδου γνώσεις σε σύγχρονα θέματα της Βιοχημείας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Ενζυμικής Τεχνολογίας, Κυτταρικής Τεχνολογίας και Φυσικής. Για τη λήψη πτυχίου, η συμπλήρωση των διδακτικών μονάδων (ΔΜ) (300) ή European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (300) γίνεται από τα μαθήματα γενικών γνώσεων, τα μαθήματα υποβάθρου και τα μαθήματα ειδίκευσης.

 • Κατηγορίες Μαθημάτων

  Ι. Μαθήματα Γενικών Γνώσεων
  Υπάρχουν 31 μαθήματα Γενικών Γνώσεων από τα οποία 19 είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και 12 μαθήματα επιλογής. Tο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας διδάσκεται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα σε προοδευτική σειρά τεσσάρων εξαμήνων που αντιστοιχούν στις βαθμίδες Ι, II, III, IV. Tα επίπεδα Aγγλικών I και III προσφέρονται στο χειμερινά εξάμηνο ενώ τα επίπεδα II και IV στο εαρινό εξάμηνο.
  ΙΙ. Μαθήματα Βιοτεχνολογικής Εξειδίκευσης
  Υπάρχουν 33 μαθήματα Βιοτεχνολογικής Ειδίκευσης εκ των οποίων τα 13 είναι υποχρεωτικά και 20 επιλογής.
  ΙΙΙ. Μαθήματα Ανάπτυξης Συμπληρωματικών Δεξιοτήτων
  Υπάρχουν 9 μαθήματα επιλογής Ανάπτυξης Συμπληρωματικών Δεξιοτήτων.
  IV. Μαθήματα εμβάθυνσης επιπέδου 7
  Υπάρχουν 11 μαθήματα εκ των οποίων τα 4 είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα 7 επιλογής.
  V. Διπλωματική Εργασία
  Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε εργαστήριο του Τμήματος Βιοτεχνολογίας ή άλλου Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε θεματική περιοχή που να είναι συναφής με το πρόγραμμα σπουδών στην οποία εντάσσεται ο φοιτητής.

 • Εκπαιδευτικές Εκδρομές

  Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν και οι εκπαιδευτικές εκδρομές. Οι σχετικές προτάσεις γίνονται από τους Τομείς και εγκρίνονται από τις Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων, στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος, που κατανέμεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα έσοδα του Πανεπιστημίου. Λεπτομέρειες που καθορίζουν τη συμμετοχή, τους συνοδούς και το κόστος καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο.

 • Εξετάσεις – Βαθμολόγηση

  Μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου διενεργούνται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στην περίοδο Ιουνίου. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μπορούν να εξετασθούν σε όλα τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής απέτυχε ή δεν προσήλθε στις εξετάσεις, είτε ανήκουν στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση προτίμησης του φοιτητή. Ο διδάσκων ή ο συντονιστής του μαθήματος μπορεί να διενεργεί και ενδιάμεσες εξεταστικές δοκιμασίες των οποίων η συμμετοχή στην τελική βαθμολογία καθορίζεται με ευθύνη του διδάσκοντα.
  Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή Καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα. (Ν 4009/2011 αρθ.33, παρ.10. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο της επίδοσης στη θεωρία και στην εργαστηριακή ή φροντιστηριακή άσκηση. Η βαθμολογία δίνεται με τους πρώτους 10 αριθμούς και το μηδέν. Βάση επιτυχίας αποτελεί ο βαθμός πέντε (5).
  Το Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www2.aua.gr/el/info/programma-mathimaton-exetaseon
  Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνον εκείνων των μαθημάτων του συγκεκριμένου εξαμήνου, τα οποία έχει μόνος του καθορίσει με τη δήλωση μαθημάτων που κατέθεσε στην αρχή του εξαμήνου. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις εβδομάδες για τις περιόδους ΙανουαρίουΦεβρουαρίου και Ιουνίου και τέσσερις εβδομάδες για την περίοδο Σεπτεμβρίου.

 • Πρακτική Εξάσκηση

  Η πρακτική εξάσκηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών πάνω σε γεωπονικά επιστημονικά ή επαγγελματικά αντικείμενα. Πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος, σε εργαστήρια κρατικών ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων Υπουργείων με σχετικό αντικείμενο, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργαστήρια που κατά την κρίση του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα παροχής συστηματικής εμπειρίας και γνώσης.
  Η πρακτική εξάσκηση είναι τετράμηνη και πραγματοποιείται από τους φοιτητές 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου στις θερινές διακοπές των μαθημάτων, δηλαδή στις περιόδους Ιουλίου-τέλος Σεπτεμβρίου. Η όλη διαδικασία της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών γίνεται με ευθύνη του Τμήματος, το οποίο καθορίζει τους τόπους πρακτικής εξάσκησης και την κατανομή των φοιτητών σ’ αυτούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Μέρος της πρακτικής εξάσκησης, μέχρι δύο (2) μήνες μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτημα του φοιτητή και κριτήρια. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 10ο εξάμηνο και δεν έχουν συμπληρώσει την πρακτική εξάσκησή τους μπορούν να την πραγματοποιήσουν καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.
  Κάθε φοιτητής στο τέλος εκάστου διμήνου πρακτικής εξάσκησης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης, Ημερολόγιο Εργασιών θεωρημένο από το διευθυντή του φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής του εξάσκησης, καθώς και Έκθεση πάνω στην εμπειρία και γνώση που απόκτησε κατά το δίμηνο. Το Ημερολόγιο Εργασιών και η Έκθεση αξιολογούνται από τον επιβλέποντα επιστημονικό σύμβουλο. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών. Εάν η πρακτική εξάσκηση του φοιτητή δε θεωρηθεί ικανοποιητική, τότε ο φοιτητής υποχρεώνεται να τη συμπληρώσει χωρίς πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

 • Διπλωματική Εργασία

  H εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας είναι υποχρεωτική και διενεργείται στο 10ο εξάμηνο σπουδών, αλλά μπορεί να αρχίσει με τη λήξη των μαθημάτων του 9ου εξαμήνου και ισοδυναμεί με 30 ΔΜ ή 30 ECTS. Για την ανάθεση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές επιτρέπεται να οφείλουν έως και τρία (3) το πολύ μαθήματα. Ως επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας μπορεί να οριστεί μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας ή άλλου Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε θεματική περιοχή που να είναι συναφής με το πρόγραμμα σπουδών στην οποία εντάσσεται ο φοιτητής. Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει επίσης γραπτή αναφορά της ερευνητικής εργασίας που εκπονήθηκε από τον/την φοιτητή/τρια. Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των άλλων εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του προπτυχιακού φοιτητή και είναι προφορική και δημόσια. Τέλος, η εξέταση και βαθμολόγησή της γίνεται από τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., που αποτελείται από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Βαθμός Πτυχίου

  Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών όλων των μαθημάτων με συντελεστή τέσσερα πέμπτα (4/5) και από το βαθμό της πτυχιακής μελέτης με συντελεστή ένα πέμπτο (1/5). Η επίδοση του φοιτητή χαρακτηρίζεται με Άριστα (βαθμοί 9 και 10), Λίαν Καλώς (βαθμοί 7 και 8) και Καλώς (βαθμοί 5 και 6).

 • Απονομή Πτυχίου

  Όταν ο φοιτητής εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του (εξεταστικές, πρακτική εξάσκηση και πτυχιακή μελέτη), λαμβάνει μέρος στην Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων. Η τελετή αυτή γίνεται δημόσια στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος. Την Ορκωμοσία ακολουθεί η Απονομή των Πτυχίων από τις Πρυτανικές Αρχές και τον Πρόεδρο του Τμήματος.